TERUG / BACK

 

General Conditions

 

1. General

 

The conditions defined hereinafter are an integral part of the agreement between Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga and the customer, including all specific general conditions added by the customer. They apply to every information, service or product Selfhealing Praktijk Jan &Jantsje Osinga supplies to the customer, whether or not explicitly defined in the agreement, included in the given price or charged separately.

 

2. Realization of the agreement

 

Agreements and departures from these agreements – including these conditions – are only binding for Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga if they were confirmed and signed by the authorized representative.

 

3. Prices

 

All given prices and fees are VAT inclusive, unless stated otherwise. The customer approves that Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga always has the right to change the going rates, fees and costs for services and goods that are not yet delivered. If prices and fees have been raised more than 10% between the moment of the order and the delivery, the customer has the right to undo the bargain. Any advances paid will be refunded. Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga is not responsible for specifications and prices given to us by our suppliers. Prices in our advertisements, on our website and on our price-lists are not binding and can be changed at all times, whether or not as a result of typographic errors.

 

4. Payments

 

a. The customer has to comply with the agreed payment stipulations. All invoices are to be paid not later than 15 days after the date printed on the invoice or with backorders 15 days after the date of shipment. Payments after 30 days will costs Euro 12,50 extra.

b. Without prior reminder omission interests of 1.5% per month (every commenced month counting as a full one) will be legally added on every sum not paid when due. In addition Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga has the right to charge a fixed compensation equal to 15% of the invoice amount.

 

c. Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga reserves the right to ask an advance for specific product orders. Advances are in no case re-claimable as a result of longer delivery periods. The given delivery time is purely exploratory and not binding. No order is binding for Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga as long as the advance has not been received.

 

5. Delivery

 

The following conditions apply to all our online orders. After the order a confirmation e-mail stating all relevant info is sent to the customer. Payments are to be made using one of the various possibilities on our website. All goods are forwarded at buyer’s risk always. All goods remain property of Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga as long as the payment for the total sum is not received. Deliveries can be done by mail, courier or by picking up, subject to the kind of product and the destination.

 

6. Complaints

 

It is the customer’s responsibility to check all goods and services when delivered, or as soon as possible after the delivery, and to make sure the delivered goods and/or services comply with this agreement. All complaints about the delivered services or products are to be communicated by registered post within 5 working days after the delivery, under penalty of permanent dissolution on account of the customer.

 

7. Right to renege and taking back

 

The customer has the right to inform Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga within 7 business days following the delivery of the product or service that he renounces the purchase without having to give a reason or having to pay a fine. Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga has to be informed of this decision by registered post.  

The customer has to send back all goods in perfection condition and in the original packaging. All media that can be copied (such as videotapes, software, music and books) are only accepted in unopened packages. All shipping costs are at the expense of the customer. The amount will be paid back within 30 business days when all these conditions are met.

 

8. General stipulations

 

a. The invalidity of a stipulation or part of this agreement will not have any influence on the validity of the other stipulations.

b. If Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga fails to enforce the fulfilment of a stipulation, that does not imply the waiving of the right to enforce the fulfilment of these or other stipulations in case of other infringements.

c.This agreement is subject to the law of The Netherlands.

d. All disputes concerning this agreement are within the exclusive competence of the courts of the judicial district of Leeuwarden. Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga has the exclusive right to file a claim in the judicial district or the country where the customer resides, as desired.

 

9. Contact info Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

 

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

G. Colmjonwei 58

8915 GN   Leeuwarden

Nederland

Tel: 0031-58-2136737

Fax: 0031-58-2136490

Email: info@selfhealing.nl

Web: www.selfhealing.nl

IBAN: NL06 PSTB 0001 0823 44 BIC:PSTBNL21

Account: 1082344 (Postbank)

 

 

 


 

Algemene Voorwaarden 

 

1.                   Algemeen

 

De hierna bepaalde voorwarden maken een integraal deel uit van de tussen Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga en de klant afgesloten overeenkomst, met inbegrip van alle eventueel door de klant opgegeven algemene bijzondere voorwaarden. Zij zijn van toepassing op iedere door Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga aan de klant verstrekte inlichting, dienst of product en dit ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien, in de opgegeven prijs is begrepen of afzonderlijk zal worden in rekening gebracht.

 

2.                   Totstandkoming van de overeenkomst

 

Overeenkomsten en afwijkingen op overeenkomsten – met inbegrip van deze voorwaarden – zijn slechts bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga indien zij door een gemachtigde bevestigd en ondertekend werden.

 

3.                   Prijzen

 

Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. De klant erkent uitdrukkelijk dat Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga te alle tijde het recht heeft om de van kracht zijnde prijzen, tarieven en kosten voor de te leveren diensten en producten te herzien.

 

Indien de prijzen en tarieven met meer dan 10 % stijgen tussen de bestelling en de levering heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds betaalde voorschotten zullen terug aan de klant bezorgd worden .

 

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga is niet verantwoordelijk voor opgegeven specificaties en prijzen opgegeven door de leveranciers. Prijzen in onze advertenties, website en prijslijsten zijn niet bindend en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden, al dan niet ten gevolge van druk- en typfouten.

 

4.                   Betalingen

 

a.                                           De overeengekomen betalingsmodaliteiten zullen door de klant stipt worden nagekomen. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij backorders geldt de verzenddatum. Betaling na 30 dagen hebben een heffing van Euro 12,50. Op ieder op de vervaldag onbetaald bedrag zullen van rechtswegen en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen 1.5% per maand, waarbij iedere aangevangen maand als volledige maand zal gelden. Bijkomend zal Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag.

b.                                           Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga behoudt zich het recht om een voorschot te vragen voor het bestellen van bepaalde producten. Voorschotten zijn in geen geval terugvorderbaar ten gevolge van een lange levertermijn. Opgegeven levertermijnen zijn louter informatief en niet bindend. Zolang het voorschot niet ontvangen werd is de bestelling niet bindend voor Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga.

 

 

 

5.                   Levering

 

Voor alle online bestellingen gelden volgende voorwaarden. Na bestelling zal een orderbevestiging met alle relevante gegevens per e-mail naar de klant verstuurd worden, betaling kan gebeuren via de diverse betaalmogelijkheden op onze website. Alle goederen worden verzonden op risico van de koper. Alle goederen blijven eigendom van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga zolang de volledige betaling niet ontvangen is.

 

Leveringen kunnen gebeuren per post, koerier of kunnen worden afgehaald, dit al naargelang het soort product en de bestemming.

 

6.                   Klachten

 

De klant dient de geleverde goederen of diensten bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken en na te kijken of de geleverde goederen en/of diensten aan de overeenkomst voldoen, dient hij na te gaan of de juiste producten geleverd werden. Alle klachten betreffende de geleverde diensten of producten dienen, op straffe van defintief verval in hoofde van de klant, te worden geformuleerd binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering, en dit per aangetekend schrijven.

 

 

7.                   Verzakingsrecht en terugname

 

De klant heeft het recht Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga mee te delen dat hij van de aankoop afziet zonder een reden te moeten opgeven of een boete te moeten betalen, binnen de 7 werkdagen volgend op de levering van het product of dienst. Hiertoe dient hij per aangetekend schrijven melding te maken aan Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga. De goederen dienen door de klant teruggestuurd te worden in perfecte staat en originele verpakking, voor copieerbare media zoals video's, software, muziek en boeken, worden enkel artikels aanvaard in ongeopende verpakking. Al de verzendingskosten zullen steeds op rekening van de klant gebeuren. Wanneer aan al deze voorwaarden voldaan is zullen wij het bedrag binnen de 30 werkdagen terugstorten.

 

8.                   Algemene Bepalingen

 

a.                                           De ongeldigheid van een bepaling of onderdeel van deze overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

 

b.                                           Het in gebreke blijven van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om de naleving van een bepaling af te dwingen zal geen enkele afstand inhouden van het recht tot afdwingen van naleving van deze of andere bepalingen bij verdere inbreuken.

 

c.                                           Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

d.                                           Alle geschillen, betreffende deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Leeuwarden, onder voorbehoud van het recht van Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga om naar haar uitsluitende keuze een vordering in te leiden bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement of land waarin de klant is gevestigd.

 

9.                   Gegevens Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

 

Selfhealing Praktijk Jan & Jantsje Osinga

G. Colmjonwei 58

8915 GN   Leeuwarden

Nederland

Tel: 0031-58-2136737

Fax: 0031-58-2136490

Email: info@selfhealing.nl

Web: www.selfhealing.nl

IBAN: NL06 PSTB 0001 0823 44 BIC:PSTBNL21

Account: 1082344 (Postbank)

 

TERUG / BACK